STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 Tài nguyên và môi trường UBND xã Hòa An 2