LỄ PHÁT ĐỘNG

LỄ PHÁT ĐỘNG

Ngày đăng 25-05-2022
Lễ phát động ra quân thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp